GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Home / GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

IULIUS RL SRL, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Clădirea Schenker, în conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați, pentru desfășurarea activității în sectorul recrutării de personal.  

Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare de personal în domeniul maritim.

IULIUS RL SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, codul numeric personal, domiciliul/reședința, seria și numărul actului de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.   

Aveți obligația de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare. 

IULIUS RL SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin | Politica de confidențialitate |, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite și procesate informațiile cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale și terților, implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:
– dreptul de acces;
– de intervenție asupra datelor;
– dreptul de opoziție;
– dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
– dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de către IULIUS RL SRL a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la IULIUS RL SRL sau prin email la adresa: dpo@iuliusgrup.ro

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, IULIUS RL SRL este obligată să furnizeze persoanei vizate, cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
– existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziția Autorității de Supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
Pe pagina de internet a IULIUS RL SRL – www.iuliusgrup.ro – este postată Politica de confidențialitate;
Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimțământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la IULIUS RL SRL (în calitate de operator), la cerere și în mod gratuit, o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta. 

IULIUS RL SRL este obligată, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel puțin următoarele:

– informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
– comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
– informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
– informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
– informații asupra posibilității de a înainta plângere către Autoritatea de Supraveghere, precum și de a se adresa Instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legii.

Note:

(1) Persoana vizată poate solicita de la IULIUS RL SRL informațiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și înregistrată la sediul societății. În cerere solicitantul poate arăta, dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(2) IULIUS RL SRL este obligată să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Dreptul de intervenție asupra datelor 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
– după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, ca, datele care o vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situații:

– decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca, cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca, unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
– decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa Instanței competente pentru repararea acestuia.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE LA RECRUTARE

1.Abstract
Societatea IULIUS RL SRL împreună cu societățile asociate garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de către noi în scopul activității de recrutare de personal, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de IULIUS RL SRL împreună cu societățile asociate constă în activități sau ansamblu de activități și procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fără a fi limitat la acestea: colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuală sau utilizând aplicații specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea către terți, diseminarea, combinarea, blocarea sau ștergerea definitivă a datelor respective.  

IULIUS RL SRL împreună cu societățile asociate nu solicită categorii speciale de date personale, însă, în măsura în care acestea sunt furnizate în mod voluntar, sau sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată, aceste date vor fi tratate și prelucrate în deplin acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. Datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor personale

IULIUS RL SRL
Incinta Port nr.1 Clădirea Schenker, Constanța
Telefon: 0241-484 899,
Email: liviu.rusu@iuliusgrup.ro
Web site: www.iuliusgrup.ro

Responsabilul de protecția datelor pentru IULIUS RL SRL:

Rusu Doina
dpo@iuliusgrup.ro

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea IULIUS RL SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în mod legal, cu transparență și cu obiectivul de a vă asigura o protecție maximă, respectând întocmai prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016, articolul 6, aliniatul 1, litera (a), și articolul 9, aliniatul 2, litera (a) și litera (e).

4. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vizate și prelucrate de către IULIUS RL SRL sunt:
– Nume și prenume;
– Adresa de domiciliu;
– Cod Numeric Personal (CNP);
– Serie și număr Carte de Identitate;
– Număr de telefon personal;
– Adresa de email personal;
– Diplome de studii;
– CV-ul persoanei vizate.

5. Transferul datelor cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și utilizate exclusiv de IULIUS RL SRL împreună cu societățile asociate.

6. Perioada stocării datelor cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal vizate vor fi stocate până când persoana vizată va cere expres ștergerea acestora printr-o cerere scrisă către dpo@iuliusgrup.ro

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 aveți următoarele drepturi:

– Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la IULIUS RL SRL la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
– Dreptul de intervenție asupra datelor: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor care nu este conformă legii, în special a datelor incomplete și inexacte;
– Dreptul de opoziție:
– Dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvăluite unor terți;
– Dreptul la portabilitatea datelor;
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;
– Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de REGULAMENTUL UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care v-au fost încălcate;
– Dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
– În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate, puteți înainta o cerere scrisă către dpo@iuliusgrup.ro
– Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul  dreptului de a vă adresa justiției la Instanțele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)